ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про організацію пасажирських перевезень

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "У-ДРАЙВЕРС" (далі Виконавець) пропонує фізичним особам-підприємцям та юридичним особам (далі Замовник) отримати послуги, передбачені цим Договором.

Даний Договір є публічним відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке:

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Місцем укладання цього Договору є місцезнаходження Виконавця зазначене в реквізитах Договору.

1.2. Датою укладання Договору є дата приєднання до Договору, вказана у заяві-приєднання.

1.3. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем заяви-приєднання від Замовника без підписання письмового примірника Виконавцем та Замовником.

1.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

1.5. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

1.6. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін.

1.7. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він має право не укладати цей Договір. Відповідно, Замовник, який здійснив Акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договору.

1.8. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.9. Публічний договір – цей правочин про надання та отримання послуг, який встановлює однакові для всіх Замовників умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником.

1.10. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі-підприємцю та/або юридичній особі відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що міститься в публічній оферті.

1.11. Акцепт – надання Замовником повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, шляхом подання заяви-приєднання (зміст заяви-приєднання визначений додаток 1 до цього Договору) до Договору через сайт Виконавця, що свідчить про прийняття ним публічної оферти, або вчинення дій, що свідчать про прийняття ним публічної оферти (вчинення дій, що підтверджують виконання будь-яких умов договору, зокрема, але не виключно, здійснення оплати за послуги тощо).

1.12. Сайт Виконавця — веб-сайт в мережі Інтернет, що розміщений за адресою: http://u-drivers.com

1.13. Сторони – Замовник та Виконавець цього Договору.

1.14. Послуга – діяльність Виконавця, що випливає зі змісту п. 2.2. Договору.

РОЗДІЛ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1. У порядку та на умовах, передбачених цим Договором, Виконавець зобов’язується надавати Замовнику послуги, визначені п. 2.2. Договору, а Замовник зобов’язується оплачувати такі послуги в порядку та строки, визначені цим Договором.

2.2. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику наступні послуги:

2.2.1. Надати Замовнику право та технічну можливість використання:

2.2.1.1. адміністративної панелі «Uber для бізнесу» для створення та використання ним бізнес-профілю в системі Uber із корпоративним рахунком для витрат (далі – бізнес-профіль) з метою замовлення послуг перевезення співробітників та/або пасажирів Замовника службою таксі на умовах програми «Uber для бізнесу», та/або

2.2.1.2. адміністративної панелі «Bolt Business» для створення та використання ним бізнес-профілю в системі Bolt із корпоративним рахунком для витрат (далі – бізнес-профіль) з метою замовлення послуг перевезення співробітників та/або пасажирів Замовника службою таксі на умовах програми «Bolt Business».

2.2.2. Надати свій рахунок в якості корпоративного рахунку для витрат до бізнес-профілю Замовника в системі Uber та/або Bolt, та здійснювати оплату замовлених послуг перевезення співробітників та/або пасажирів Замовника згідно з Розділом 4 цього Договору.

2.2.3. Надавати Замовнику технічну та консультаційну підтримку з питань створення, налаштування та адміністрування бізнес-кабінету в системі Uber та/або Bolt; надання та анулювання співробітникам та/або пасажирам Замовника персоналізованих дозволів на використання бізнес-профілю.

2.3. Для цілей цього Договору співробітником та/або пасажиром Замовника вважається будь-яка особа, котрій Замовник як власник бізнес-профілю у встановленому порядку надасть персоналізований дозвіл на його використання.

2.4. Сторони визнають, що тарифи на послуги перевезення встановлюються сервісами Uber та Bolt, і вони мають право в односторонньому порядку змінювати їх.

2.5. Виконавець підтверджує, що має ліцензію (рішення про видачу ліцензії затверджено Наказом № 335 від 03.09.20 р.) на організацію та здійснення пасажирських перевезень.

2.6. Виконавець гарантує, що у кожного водія є в наявності діючий страховий поліс ОСЦПВ, який покриває життя, здоров’я та матеріальні збитки пасажирів зі сторони Замовника.

РОЗДІЛ 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. Надати Замовнику право та технічну можливість використання:

  • адміністративної панелі «Uber для бізнесу» для створення та використання ним бізнес-профілю в системі Uber, та/або
  • адміністративної панелі «Bolt Business» для створення та використання ним бізнес-профілю в системі Bolt.

При цьому Замовник визнає і погоджується з тим, що бізнес-профіль час від часу може бути недоступним (через планові роботи або модернізації системи тощо), і що ані компанія Uber, ані компанія Bolt, ані Виконавець, не може і не гарантує конкретну або мінімальну його наявність.

3.1.2. Надати свій рахунок в якості корпоративного рахунку для витрат до бізнес-профілю Замовника в системі Uber та/або Bolt, та здійснювати оплату замовлених на умовах програми «Uber для бізнесу» та/або «Bolt Business» послуг перевезення співробітників та/або пасажирів Замовника, в порядку, визначеному Розділом 3 цього Договору.

3.1.3. Надавати Замовнику технічну та консультаційну підтримку з питань налаштування та використання бізнес-профілів у системі «Uber для бізнесу» та/або системі «Bolt Business».

3.2. Замовник зобов’язується:

3.2.1. Користуватися адміністративною панеллю «Uber для бізнесу» та/або адміністративною панеллю «Bolt Business» відповідно до умов цього Договору й виключно з єдиною метою замовлення послуг перевезення співробітників та/або пасажирів Замовника.

3.2.2. Налаштувати бізнес-профіль та рахунок для виплат відповідно до власних потреб.

3.2.3. Своєчасно оплачувати послуги Виконавця в порядку, передбаченому Розділом 4 цього Договору.

3.3. Замовник має право:

3.3.1. Використовуючи можливості бізнес-профілю, встановити правила перевезень співробітників та/або пасажирів Замовника, налаштувати дозволи, обмежити витрати, час, типи поїздок.

3.3.2. На власний розсуд додавати до бізнес-профілю нових користувачів, надавати персоналізовані дозволи, стежити за поїздками, відповідністю вимогам і витратам. При цьому будь-який користувач, доданий Замовником до свого бізнес-профілю, для цілей цього Договору буде вважатися співробітником або пасажиром Замовника.

3.4. Виконавець має право:

3.4.1. На своєчасне отримання плати в порядку, передбаченому Розділом 4 цього Договору.

3.4.2. У разі наявності заборгованості Замовника перед Виконавцем, без попередження блокувати доступ Замовника, співробітників та/або пасажирів Замовника до бізнес-профілю до моменту погашення заборгованості в повному обсязі.

3.4.3. На власний розсуд залучати до виконання цього Договору третіх осіб.

РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Сторони погодили, що вартість послуг, які надаються Виконавцем за цим Договором та оплачуються Замовником, складається з:

  • компенсації вартості здійснених співробітниками та/або пасажирами Замовника поїздок, замовлених ними з використанням доступу до бізнес-профілю Замовника за встановленими динамічними тарифами системи Uber та/або Bolt;
  • сервісного збору, який становить: Uber - 0%; Bolt - 5% від вартості кожної поїздки;
  • комісії Виконавця, що становить 12 % від вартості кожної поїздки;
  • податку на додану вартість, що становить 20 %.

4.1.1. Сторони погодили, що документами, на підставі яких визначається обсяг наданих Виконавцем послуг, є наступні документи:

  • електронна маршрут-квитанція Uber та/або Bolt, що надається за результатами поїздки та містить відомості для ідентифікації отриманих співробітниками та/або пасажирами Замовника послуг перевезення;
  • акт надання послуг та додаток до нього.

4.2. Кожна поїздка співробітника та/або пасажира Замовника, замовлена із використанням системи Uber та/або Bolt, та не здійснена з вини такого співробітника та/або пасажира, а також у разі несвоєчасної відмови від замовлення чи невикористання замовленої послуги, підлягає оплаті згідно п. 4.1 цього Договору.

4.3. Кожна поїздка співробітника та/або пасажира, замовлена з використанням доступу до бізнес-профілю Замовника, сплачується за допомогою корпоративного рахунку для витрат за встановленими тарифами сервісу Uber та/або Bolt. Сторони домовились, що наявність грошових коштів на корпоративному рахунку Замовника забезпечується Виконавцем за рахунок коштів, передплачених Замовником.

4.4. Оплата рахунку проводиться протягом 3 (трьох) банківських днів із моменту його виставлення шляхом безготівкового перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Виконавця в національній валюті України - гривні. У випадку, якщо банківські реквізити Виконавця, зазначені в рахунку на оплату відмінні від банківських реквізитів, що зазначені в Договорі, Замовник здійснює оплату послуг за реквізитами, зазначеними в рахунку на оплату.

4.5. Не пізніше 10 (десятого) числа кожного місяця, наступного за звітним, Виконавець зобов'язується надати Замовнику 2 (два) примірника (у разі використання електронного документообігу – 1 (один) примірник) Акту надання послуг (надалі – Акт), в якому повинна бути відображена загальна сума наданих послуг за минулий місяць, а Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати направлення примірників Акту Виконавцем, зобов’язується повернути підписаний примірник Акту Виконавцю або надати мотивовану відмову з обґрунтуванням підстав відмови від підписання Акту повністю або частково. У випадку, якщо Замовник не направить письмову обґрунтовану відмову у вказаний строк, Акт надання послуг вважається підписаним обома Сторонами.

РОЗДІЛ 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання.

5.2. За порушення строків розрахунків за цим Договором Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення за кожний день прострочення.

5.3. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання взятого на себе зобов'язання.

5.4. Замовник несе відповідальність за налаштування бізнес-профіля в системі Uber та/або Bolt, та гарантує Виконавцю, що такі налаштування, дозволи та обмеження відповідають його потребам. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки Замовника, які він зазнав у зв’язку з налаштуваннями його бізнес-профіля в системі Uber та/або Bolt.

РОЗДІЛ 6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно викликане обставинами непереборної сили (форс-мажор), такими як: стихійні лиха, пожежі, повені, землетруси, бойові чи військові дії на території, де має надаватися послуга Виконавцем, блокада, окупація, нормативні акти або закони, видані уповноваженими державними органами, які вводять заборону на надання послуг, визначених цим Договором, тощо та які знаходяться поза їх контролем, є надзвичайними за своїм характером і непередбачуваними.

6.2. У випадку настання обставин непереборної сили строк виконання зобов'язань відсувається до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини. Якщо ці обставини і їх наслідки будуть продовжуватися більш 3 (трьох) місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за Договором і у цьому випадку жодна зі Сторін не буде мати право на відшкодування іншою стороною можливих збитків.

6.3. Сторона, для якої утворилася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором у зв'язку з настанням форс-мажорних обставин, зобов'язана негайно повідомити іншу сторону, а також протягом 15 (п'ятнадцяти) днів із дня настання форс-мажорних обставин надіслати повідомлення встановленої форми, видане представником відповідної торгово-промислової палати з вказівкою на наявність зазначених вище подій, дати їх настання й тривалості.

6.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання форс-мажорних обставин позбавляє сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання зобов'язань.

РОЗДІЛ 7. НАБУТТЯ ЧИННОСТІ, ТЕРМІН ДІЇ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набуває чинності з дати його укладання, котра відповідає даті Акцепту, та діє до 31 грудня 2024 року включно.

7.2. У разі відсутності заяви однієї зі Сторін про дострокове припинення (розірвання) або зміну положень цього Договору до закінчення строку його чинності, цей Договір вважається продовженим на наступний календарний рік і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором.

7.3. Будь-яка зі Сторін має право достроково припинити (розірвати) цей Договір, письмово попередивши про це іншу Сторону не менше ніж за 30 календарних днів до дня розірвання цього Договору.

7.4. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати або оновлювати умови цього Договору в будь-який час. Усі зміни в цьому Договорі, у тому числі нова редакція Договору вступають в силу з моменту їх опублікування на сайті Виконавця.

7.5. Виконавець не несе будь-якої відповідальності у випадку, коли інформація про зміну Договору не була отримана та/або не була вивчена та/або була не правильно зрозуміла Замовником.

7.6. Будь-які зміни Договору з моменту набрання ним чинності поширюються на всіх осіб, що приєдналися до Договору, у тому числі, на тих, що приєдналися до Договору раніше дати набрання чинності змін до Договору.

РОЗДІЛ 8. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

8.1. Сторони домовилися про те, що рахунки, акти, первинні бухгалтерські документи та інші документи за цим Договором можуть складатися як в паперовій, так і в електронній формі та підписуватися уповноваженими представниками Сторін електронними-цифровими підписами (ЕЦП) або кваліфікованими електронними підписами (КЕП) з використанням при цьому обома Сторонами сервісу електронного документообігу "M.E.Doc." або "ВЧАСНО". Електронні документи вважаються отриманими адресатом з моменту надсилання, якщо відправник не отримає автоматичне повідомлення про те, що електронний документ не надіслано.

8.2. Сторони домовились здійснювати обмін Актами, за якими сума наданих послуг менше або дорівнює 100, 00 грн., виключно в електронній формі.

8.3. Сторони домовилися, що документи, які відправлені та підписані з використанням ЕЦП або КЕП, мають повну юридичну силу, породжують права та обов'язки для Сторін, можуть бути представлені до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними документами, що складаються на паперовому носії. Підтвердження передачі електронних документів (відправлення, отримання, тощо) вважається легітимним підтвердженням фактичного прийому-передачі таких документів уповноваженими особами Сторін і не вимагає додаткового доказування.

8.4. Надання та підписання електронних документів здійснюється відповідною Стороною в строки, встановлені умовами Договору.

8.5. Кожна Сторона самостійно несе відповідальність за достовірність накладеного ЕЦП/КЕП. У разі підписання електронного документа нечинним ЕЦП/КЕП, такий документ вважають непідписаним.

8.6. Сторони гарантують одна одній, що самостійно вживатимуть всіх необхідних заходів забезпечення схоронності та захисту особистих ключів ЕЦП/КЕП від незаконного заволодіння чи пошкодження.

8.7. Якщо одна Сторона направила електронний документ іншій, а остання не підписала його або ж не відхилила із зауваженнями у встановлений Договором строк з дня отримання, електронний документ вважають прийнятим його отримувачем без зауважень.

8.8. На вимогу будь-якої зі Сторін, у випадку виникнення технічних проблем, Сторони мають право у будь-який момент призупинити оформлення електронних документів і повернуться до оформлення їх у паперовій формі. Сторона, у якої виникли технічні проблеми, повідомляє іншу Сторону у будь-який зручний спосіб. Уразі призупинення оформлення електронних документів Сторони створюють і підписують документи в паперовій формі в порядку, передбаченому Договором. Після усунення технічних проблем Сторони повертаються до підписання електронних документів. Призупинення оформлення електронних документів, а також рішення про повернення до їх підписання Сторони оформлюють у формі довільного документа як у паперовій, так і в електронній формі.

8.9. Сторони зобов'язуються за запитом іншої Сторони, підготувати документи на паперових носіях та направити іншій Стороні для підписання в строки, визначені Договором, додатками або додатковими угодами до нього.

8.10. Адреса для листування та надсилання кореспонденції Виконавцю: 14005, Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, буд. 53, офіс 546.

РОЗДІЛ 9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Сторони зобов'язані зберігати конфіденційність стосовно всієї інформації конфіденційного або особистого характеру, прямо або опосередковано отриманої відповідно до цього Договору, а також вживати всіх необхідних заходів щодо її збереження.

9.2. Сторони зобов'язуються при укладенні, виконанні та після припинення строку дії цього Договору дотримуватися вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних, в т.ч. щодо обробки персональних даних, отриманих у ході виконання умов цього Договору. Кожна Сторона надає іншій Стороні свою згоду на обробку персональних даних для цілей виконання умов Договору, ведення бухгалтерського та податкового обліку, реалізації господарсько-правових відносин, тощо.

9.3. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

9.4. Відносини, що виникають при укладанні або в процесі виконання цього Договору, що є неврегульованими цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

9.5. Сторони цього Договору зобов'язуються своєчасно повідомляти одна одну про зміну реквізитів.

РОЗДІЛ 10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ "У-ДРАЙВЕРС"
Юридична адреса: 14005, Чернігівська обл.,
м. Чернігів, проспект Миру, буд. 53
код за ЄДРПОУ 43538665
ІПН 435386626588
Витяг з реєстру платника ПДВ 2026584500251
IBAN: UA033052990000026002036305145 в
АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299
тел. (044) 334-31-51;
(093) 909-00-44;
(095) 909-00-44;
(098) 909-00-44;
e-mail: business@u-drivers.com;
сайт: http://u-drivers.com
Директор Богдан Михайлович БУБРА